Team

Bernd Scharf
Andreas Zenker
Kathleen Urbanski
Bernd Scharf
Andreas Zenker
Kathleen Urbanski
Hauptgesellschafter
Gesellschafter
Geschäftsführung, Marketing, Moderation


Christin Ertner
Anne Liszok
Christin Ertner
Anne Liszok
Lea Mroos
Geschäftsführung, Marketing, Moderation
Assistenz der GF, Marketing, Redaktion, Moderation
Medienkauffrau, Social Media, Moderation


Martin Ender
Sascha Thor
Steve Miller
Martin Ender
Sascha Thor
Steve Miller
Videojournalist, Kameramann
Kameramann, Redaktion
Videojournalist, Kameramann


Aspasia Opitz
Miryam Milz
Cornelia Schoene
Aspasia Opitz
Miryam Milz
Cornelia Schoene
Redaktion, Social Media, Moderation
Auszubildende Mediengestalterin
Moderation


Steve Miller
Yannis Lange
Julian Günther
Leo Hesse
Yannis Lange
Auszubildender Mediengestalter
Auszubildender Mediengestalter
Auszubildender Mediengestalter


Norman Gäbler
 
Norman Gäbler
Alexander Scheck
 
Drohnenpilot, Kameramann
Webadministrator, IT-Admin